Jak reklamovat

Nároky z vad – reklamace 
1. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě. 
 
2. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro uplatnění vad u společnosti BS Systems ustanovení § 2099 až 2105 a 2112 občanského zákoníku. 
 
3. Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemnou formou. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do pěti dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady nezjistitelné při převzetí i při vynaložení odborné péče) do dvanácti, resp. dvacetičtyř (Rolletic Original, kompresor Ballancer, kompresor Lympha Press a Phlebo Press DVT) měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti zařízení v důsledku nadměrného užívání před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu. Neoznámí-li kupující vadu včas, nastávají účinky v souladu s ust. § 2111 občanského zákoníku. 
 
4. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li oznámeny včas a v záruční době a prokáže-li kupující, že vady vznikly v důsledku pochybení na straně společnosti BS Systems. Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace společností BS Systems na základě vlastního technického přezkoušení. Aby mohla být reklamace uznána, je kupující povinen na vlastní náklady dopravit zboží na adresu společnosti BS Systems, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
5. Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a je-li dodáním zboží s vadami podstatným porušením smlouvy, je společnost BS Systems povinna dle svého uvážení nebo na základě dohody s kupujícím: a) dodat chybějící množství zboží, b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným, nebo zboží uvést do tohoto stavu, c) poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny d) nahradit kupujícímu náklady spojené s vrácením vadného zboží, jestliže o vrácení společnost BS Systems požádal, e) v případě, že kupující zajistí provedení servisu v místě umístění zboží, dodat náhradní díly. 
 
6. Právo na dodání náhradního zboží nebo na náhradu nákladů spojených s vrácením vadného zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží společnosti BS Systems.
×

Splátková kalkulačka ESSOX