Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BS Systems s.r.o.

Za účelem upřesnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů, kde na straně prodávajícího
vystupuje společnost BS Systems s.r.o., se sídlem Okrouhlé Hradiště 3, Konstantinovy Lázně, ČR, IČ
29098947 (dále jen „BS Systems" či „prodávající“), vydávává tato společnost v souladu s ust. § 1751
zák. č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, v platném znění, následující Všeobecné obchodní podmínky
společnosti BS Systems s.r.o. (dále jen „Podmínky"):
Článek I.
Všeobecná ustanovení

I. 1. Účelem těchto Podmínek je upřesnění práv a povinností smluvních stran z obchodního styku
a uzavřených kupních smluv, kdy na straně prodávající vystupuje společnost BS Systems, přičemž kupní
smlouva může být uzavřena i prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce
dostupné na internetové adrese www.bs.sports.cz dále také jako „internetový obchod“) a prodejního
systému Shoptet.
I. 2. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností BS Systems
a kupujícím. Ustanovení odchylná od těchto Podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě nebo v jiné písemné dohodě mají přednost před ustanoveními těchto
Podmínek.

Článek II.
Zboží

II. 1. Předmětem plnění jsou výrobky, zboží či služby dle nabídky společnosti BS Systems (dále jen
„zboží“). Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní
smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
II. 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
II. 3. Společnost BS Systems je povinna dodat zboží dle technické dokumentace k tomuto zboží v
souladu se svojí nabídkou a objednávkou kupujícího.
II. 4. Kupující se zavazuje k odebrání smlouvou stanoveného počtu výrobků společnosti BS Systems,
kdy jejich počet i lhůtu dodání stanoví kupní smlouva.

Článek III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku
III. 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí
kupující sám. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
III. 2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, které vloží do elektronického
nákupního košíku, způsob platby za zboží a způsob doručení zboží. Kupující pak bere na vědomí, že
maximální počet kusů od každé objednané položky může činit maximálně 5 kusů, jelikož vyšší počet

kusů není prodávající schopen zajistit. O této informaci pak byl kupující předem informován již před
vyplněním objednávky, a to formou sdělení uvedeného na webu.
III. 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Údaje uvedené
v objednávce jsou společností BS Systems považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je
vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, zadání počtu kusů v maximálním
množstvím dle předchozího odstavce, a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami.
III. 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle společnost BS Systems kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické
a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky společnosti
BS Systems. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky společností BS Systems. Oznámení o
přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující bere výslovně na vědomí, že
objedná-li větší množství kusů zboží, než maximální možné dle předchozího odstavce, pak platí, že
kupní smlouva nebyla nikdy uzavřena, a to ani přes doručení automatického potvrzení o obdržení
objednávky kupujícímu dle věty předchozí.
III. 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže společnost BS Systems splnit,
zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za
nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o
přijetí této nabídky společnosti BS Systems na její e-mailovou adresu.
III. 6. Všechny objednávky přijaté společností BS Systems jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky společností BS Systems.
Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail společnosti BS Systems
uvedený v těchto obchodních podmínkách.
III. 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně společnosti BS Systems při uvedení ceny
zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není společnost BS Systems povinna
dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno
automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Společnost BS
Systems informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou
adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu
společnosti BS Systems.

Článek IV.
Zákaznický účet

IV. 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat
do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
IV. 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
společností BS Systems považovány za správné.

IV. 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.
Společnost BS Systems nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
IV. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
IV. 5. Společnost BS Systems může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo
těchto obchodních podmínek.
IV. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti BS Systems, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek V.
Cena

V. 1. Ceny za zboží společnosti BS Systems jsou smluvní a není-li ujednáno jinak, jsou stanoveny dle
ceníků společnosti BS Systems platných v den uskutečnění objednávky, se kterými byl kupující
seznámen. Ujednání o ceně obsažené v kupní smlouvě má přednost před cenou uvedenou v příslušném
ceníku. K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Ceny jsou uváděny v českých
korunách.
V. 2. Ceny za zboží jsou ceny FOB, parita Plzeň v souladu s INCOTERMS 2020, pokud není dohodnuto
jinak.
V. 3. V případě požadavku kupujícího zajistí společnost BS Systems dodání zboží ke kupujícímu, a to na
náklady kupujícího.
V. 4. Cena zboží neobsahuje náklady na balné a další položky spojené s dodáním zboží ke kupujícímu,
není-li dohodnuto jinak.
V. 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit společnosti BS Systems náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání
a převzetí zboží jsou uvedeny v potvrzení objednávky společností BS Systems. V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Článek VI.
Dodací podmínky

VI. 1. Veškerá ujednání mezi společností BS Systems a kupujícím, týkající se objednání, dodání a
převzetí zboží, jsou možná pouze písemnou formou.
Pakliže bude kupující provádět objednávku přes webové rozhraní internetového obchodu, tak ji
provádí následujícími způsoby:
a) Prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém
obchodě,
b) Vyplněním objednávkového formuláře na webu bez registrace.
VI. 2. Není-li určeno jinak, je místem dodání sídlo společnosti BS Systems. V případě uzavření
objednávky prostřednictvím internetového obchodu je zboží dodáno kupujícímu na adresu určenou
kupujícím v objednávce, kdy volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží, přičemž po

uzavření kupní smlouvy již tuto volbu nelze měnit, pokud se kupující se společností BS Systems
nedohodnou jinak.
VI. 3. Bude-li podle kupní smlouvy společnost BS Systems dodávat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Kupující je v případě nepřevzetí zboží povinen uhradit společnosti BS Systems skutečné náklady, které
jí vznikly se zabalením, odesláním a následným vrácením nepřevzatého zboží. Kupující bere na vědomí,
že tyto dodatečné náklady mohou být společností BS Systems vymáhány prostřednictvím třetí osoby,
se kterou má společnost BS Systems smlouvu o vymáhání pohledávek.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
VI. 4. Společnost BS Systems je oprávněna oproti termínu sjednaném ve smlouvě bezsankčně odložit
dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo předcházet dodání zboží
(zejména pokud neuhradil zálohu kupní ceny) a nebo, pokud společnost BS Systems po vzniku smlouvy
zjistila okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nebude plnit své smluvní platební závazky
(např. byl podán návrh na insolvenci či probíhá exekuční řízení vůči kupujícímu, příp. pokud nezaplatil
ve sjednané lhůtě předchozí dodávky), přičemž dodávka se považuje za splněnou:
a) oznámením společnosti BS Systems kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí kupujícím,
b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím, jestliže smlouva
stanoví odeslání zboží společností BS Systems.
VI. 5 Společnost BS Systems je dále oprávněna oproti termínu sjednaném ve smlouvě bezsankčně
odložit dodání zboží v případě, že nedojde ze strany subdodavatelů příp. výrobců k dodání materiálu
nezbytného ke zhotovení zboží v řádném termínu v důsledku živelné události, války, občanských
nepokojů, stávky, výluky, úředního nařízení, epidemického onemocnění, prodlení či jiných porušení
smluvních povinností dopravce a dále v důsledku okolností které nastaly nezávisle na jejich vůli.
VI. 6. Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy, a to i tehdy, jde-li o dílčí
plnění. Společnosti BS Systems vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému
množství zboží.
VI. 7. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo
jím písemně zmocněnou třetí osobou, nebo v okamžiku, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale
v rozporu s kupní smlouvu tak neučinil.
VI. 8. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, má se za to, že náhradní díly výrobků nejsou součástí
dodávky.
VI. 9. Kupující není oprávněn snímat či odstraňovat jakékoli identifikační znaky ze zboží společnosti
BS Systems, které jsou určeny k dalšímu prodeji, zejména pak ty, které specifikují vlastnosti či výrobce
těchto výrobků. Kupující nesmí prodávat pod názvy výrobků společnosti BS Systems výrobky jiných
výrobců či prodejců, jinak odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou a to včetně ušlého zisku a škody
spočívající v poškození dobrého jména firmy BS Systems.
Článek VII.
Platební podmínky

VII. 1. Není-li mezi stranami sjednáno jinak, je pro každou objednávku zboží požadována záloha ve výši
50% z celkové ceny zboží. Tato záloha je požadována ke dni potvrzení objednávky společností BS
Systems a na tuto zálohu vystaví kupujícímu společnost BS Systems zálohovou fakturu. Zbývajících 50
% z ceny zboží je kupující povinen uhradit nejpozději v okamžiku, kdy bude zboží ve společnosti BS

Systems připraveno k přepravě. Po uhrazení kupní ceny vystaví společnost BS Systems kupujícímu
řádný daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti požadované příslušným zákonným
předpisem.

VII. 2. Platby jsou standardně prováděny v českých korunách. Platby za zboží jsou možné i v EUR nebo
USD. V tomto případě kupující použije pro přepočet částky z Kč na EUR aktuální směnný kurz dle České
národní banky, (http://www.cnb.cz/cs/financni trhv/devizovy trh/kurzy devizového trhu/denni
kurz.jsp). Za aktuální směnný kurz se považuje kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni splatnosti
konkrétní částky.
VII. 3. Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet sdělený
kupujícímu společností BS Systems. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se považuje za splněný
připsáním částky na účet společnosti BS Systems.
Pakliže bude cena zboží hrazena na základě objednávky uzavřené prostřednictvím internetového
obchodu, může dále kupující uhradit cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
následujícími způsoby:
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet společnosti BS Systems
b) dobírkou – hotově nebo platební kartou doručovateli při převzetí zásilky
c) online platební kartou
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na bankovní účet společnosti BS Systems. V případě platby v hotovostí je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických služeb.
VII. 4. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti BS Systems až do jeho plného zaplacení kupujícím
(výhrada vlastnictví).
VII. 5. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má společnost BS Systems právo žádat kupujícího
o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující tímto uděluje souhlas
s tím, aby společnosti BS Systems v takovém případě uvedené zboží odvezla, přičemž za tímto účelem
jí uděluje souhlas se vstupem do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo, jakožto i s odvozem
zboží. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je
povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho
znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví
zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.
VII. 6. Započtení kupní ceny vůči pohledávce kupujícího za společností BS Systems je možné pouze za
předpokladu, že tato pohledávka je společností BS Systems výslovně uznána či přiznána rozhodnutím
soudu. Zápočet jiné pohledávky než výše charakterizované je možný pouze na základě dohody
smluvních stran.
VII. 7. Kupující není oprávněn z titulu sporné pohledávky za společností BS Systems uplatňovat vůči
této společnosti zadržovací právo, jehož předmětem je zboží dodané společností BS Systems.
VII. 8. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, je společnost BS Systems oprávněna účtovat
kupujícímu rovněž smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě
splatnosti. Bylo-li ze strany společnosti BS Systems plněno ze smlouvy pouze částečně, vyhrazuje si
společnost BS Systems též právo k odepření plnění zbývající části svého závazku, aniž by to bylo
pokládáno za nedodržení smlouvy.

VII. 9. Výše sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou náhradu škody uplatňovanou ze strany
společnosti BS Systems.
VII. 10. V případě nedodržení platebních podmínek kupujícím má společnost BS Systems právo na
odstoupení od smlouvy. Nároky na náhradu vzniklých škod či úhradu smluvních pokut nejsou
odstoupením od smlouvy dotčeny.

Článek VIII.
Záruční podmínky

VIII. 1. Záruka se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Záruční doba činí 1 rok ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud
nebylo dohodnuto jinak. U zařízení Rolletic Original činí záruční doba 2 roky. U kompresorů Ballancer,
Lympha Press a Phlebo Press DVT činí záruční doba 1 rok v případě, že nejsou na tomto zboží
vykonávány pravidelné servisní prohlídky (pokud má toto zboží zdravotní certifikaci a je umístěno ve
zdravotním zařízení), jinak činí na toto zboží záruční doba 2 roky a dále činí záruční doba 2 roky na toto
zboží v případě, že jsou vykonávány pravidelné servisní prohlídky a toto zboží je zakoupeno na IČ a není
umístěno ve zdravotním zařízení. Na ostatní zboží platí záruční doba 1 rok.
VIII. 2. Společnost BS Systems neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku jakéhokoli nesprávného,
resp. nevhodného používání výrobků a zboží či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné
požadavky, nebo kdy s ním bylo neodborně manipulováno. Dále neodpovídá za škody vzniklé běžným
opotřebením. Společnost BS Systems neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy
změněn či používán způsobem, který výrobcem nebyl schválen.
VIII. 3. Za závady na kvalitě v oblasti subdodavatelů resp. výrobců odpovídá prodávající pouze do té
doby a v takovém rozsahu, v jakém za ně odpovídají tito subdodavatelé resp. výrobci.

Článek IX.
Nároky z vad – reklamace

IX. 1. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní
smlouvě dopravce nebo na dodacím listě.
IX. 2. Společnost BS Systems odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost
BS Systems odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
společnost BS Systems nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost BS Systems uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

IX. 3. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro uplatnění vad u společnosti BS Systems
ustanovení § 2099 až 2105 a 2112 občanského zákoníku.
IX. 4. Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemnou formou. Zjevné vady musí
být reklamovány nejpozději do pěti dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady nezjistitelné při
převzetí i při vynaložení odborné péče) do dvanácti, resp. dvacetičtyř (Rolletic Original, kompresor
Ballancer, kompresor Lympha Press a Phlebo Press DVT) měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti

zařízení v důsledku nadměrného užívání před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu.
Neoznámí-li kupující vadu včas, nastávají účinky v souladu s ust. § 2111 občanského zákoníku.
IX. 5. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li oznámeny včas a v záruční době
a prokáže-li kupující, že vady vznikly v důsledku pochybení na straně společnosti BS Systems.
Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace společností BS Systems na základě
vlastního technického přezkoušení. Aby mohla být reklamace uznána, je kupující povinen na vlastní
náklady dopravit zboží na adresu společnosti BS Systems, nebude-li dohodnuto jinak.
IX. 6. Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a je-li dodáním zboží s vadami podstatným
porušením smlouvy, je společnost BS Systems povinna dle svého uvážení nebo na základě dohody
s kupujícím:
a) dodat chybějící množství zboží,
b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným, nebo zboží uvést do tohoto stavu,
c) poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny
d) nahradit kupujícímu náklady spojené s vrácením vadného zboží, jestliže o vrácení společnost
BS Systems požádal.
IX. 7. Právo na dodání náhradního zboží nebo na náhradu nákladů spojených s vrácením vadného zboží
vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží společnosti BS Systems.
IX. 8. Společnost BS Systems vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co
je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
IX. 9. Společnost BS Systems nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku
či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost BS Systems s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) společnosti BS Systems.
IX. 10. Společnost BS Systems písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
IX. 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X. 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty
první běží ode dne převzetí nebo dodání zboží.
X. 2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve
lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
X. 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací
adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu
bezodkladně přijetí formuláře. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení prodávajícímu.

X. 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti BS Systems bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti BS Systems
obdržel, a to na své náklady. Formulář pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy je k dispozici na
webových stránkách BS Systems, popř. v provozovně společnosti.
X. 5. Zboží kupující vrátí úplné, s kompletní dokumentací a nepoškozené, pokud možno včetně
originálního obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží
je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující
nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
X. 6. Prodávající je oprávněn v případě odstoupení od smlouvy kupujícím vyčíslit a jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny náklady, které prodávajícímu vznikly na
vyčištění zboží, bylo-li zboží navráceno prodávajícímu špinavé. Prodávající je také oprávněn vyčíslit a
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny částku, o kterou byla hodnota
zboží snížena v důsledku nakládání kupujícího s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující
seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
X. 7. Odstoupit od smlouvy nelze, je-li předmětem smlouvy koupě zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit v původním stavu.
X. 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu společnost BS Systems bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, přijaté peněžní prostředky vyjma nákladů
na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.
X. 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
X. 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti
zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a
vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě
způsobem určeným kupujícím.

Článek XI.
Vyšší moc

XI. 1. Za okolnosti vylučující odpovědnost společnosti BS Systems se považují, brání-li ve splnění jeho
smluvních povinností, živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení,
epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti,
které nastaly nezávisle na její vůli.
XI. 2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou) jsou nároky
kupujícího na náhradu škod způsobených pozdním dodáním vůči společnosti BS Systems vyloučeny.
XI. 3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je společnost BS Systems povinna neprodleně písemně
kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně pokud je to s ohledem na okolnosti
známo, uvést zda a kdy bude moci své povinnosti dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je
společnost BS Systems povinna své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže
kupující již na dodatečném splnění netrvá.

Článek XII.

Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

XII. 1. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností
vyplývajících ze Smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v
souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a zásadami uvedenými na webových
stránkách prodávajícího (http://www.bs-systems.cz/ochrana-osobnich-udaju/).
XII. 2. Prodávající se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích kupujícího, jeho zaměstnanců
nebo subdodavatelů kupujícího a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních
údajů.
XII. 3. Veškerá data kupujícího, sdělená při objednávkách zboží či v rámci dalšího smluvního vztahu,
jsou považována jako důvěrná a nesmí být poskytnuty třetí osobě s výjimkou obchodních partnerů
(zajištujících zejména distribuci a platební styk), a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci
jejich činnosti.
XII. 4. Prodávající zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od kupujícího, v
souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového
účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
XII. 5. Kupující je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů (je-li subjektem
zpracování osobních údajů), požádat prodávajícího o poskytnutí informace o rozsahu zpracování
osobních údajů ve vztahu k plnění smlouvy s kupujícím.
XII. 6. Smluvní strany sjednávají vzájemnou povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, jež tvoří jejich
obchodní tajemství a i o všech dalších skutečnostech, s nimiž se navzájem seznámí při plnění smlouvy.
Tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy.
XII. 7. Elektronický obchod využívá funkcí, které mohou ukládat soubory tzv. cookies do počítače nebo
jiného koncového zařízení, přes které kupující tento elektronický obchod navštěvuje. Ukládání souborů
cookies je možné odmítnout vypnutím jejich ukládání prostřednictvím uživatelského nastavení
prohlížeče.
XII. 8. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).
XII. 9. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
XII. 10. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které získal
na základě plnění objednávky.
XII. 11. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7

odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že
nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
XII. 12. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi kupujícím a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné
pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,
XII. 13. Prodávající uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od
ukončení smluvního vztahu).
XII. 14. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.
XII. 15. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
XII. 16. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.
XII. 17. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e- mail
prodávajícího.
XII. 18. Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
XII. 19. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
XII. 20. Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
listinné podobě.
XII. 21. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
XII. 22. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že se
seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
XII. 23. Prodávající je oprávněn podmínky zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek
ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Článek XIII.
Řešení sporů

XIII. 1. Veškeré vztahy a spory vyplývající z těchto Podmínek a smlouvy se řeší dle předpisů platných na
území České republiky. Případné spory vzniklé z obchodního vztahu na základě smlouvy mezi
společností BS Systems a kupujícím, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na území České
republiky.
XIII. 2. Právní vztahy neupravené výslovně kupní smlouvou ani podpůrně Podmínkami se řídí
příslušnými ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku.
XIII. 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro
řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít
při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými
prostředky.

Článek XIV.
Neúčinnost podmínek

XIV. 1. Neplatnost či neúčinnost jednotlivých podmínek těchto Všeobecných obchodních podmínek
nemá vliv na platnost ostatních ustanovení, která jsou tímto nedotčena.
XIV. 2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto podmínek je společnost
BS Systems oprávněna takto uvedená ustanovení nahradit novými, tak, aby zůstal zachován původní
účel a rozsah. Změny nabývají vůči kupujícímu účinnosti první objednávkou po jejich oznámení.

Článek XV.
Platnost a účinnost

XV. 1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti BS Systems s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti
dne 15.4.2024.
XV. 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být v přiměřeném rozsahu měněny v souladu s ust.
§ 1752 občanského zákoníku, pokud vyplývá z povahy závazku rozumná potřeba jejich pozdější změny.
Takováto změna bude oznámena smluvní straně prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem)
a pokud nebude prodávající disponovat informací o e-mailové adrese smluvní strany, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v sídle, bydlišti či pro kupujícího známé adrese
smluvní strany.

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem
České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
XVI. 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

XVI. 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně
rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část
bez souhlasu prodávajícího.
XVI. 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při
využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a
nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a
užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v
rozporu s jeho určením či účelem.
XVI. 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
XVI. 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
a není přístupná.
XVI. 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Poslední revize: duben 2024

×

Splátková kalkulačka ESSOX