Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy 
1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí nebo dodání zboží. 
 
2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti BS Systems bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti BS Systems obdržel, a to na své náklady. Formulář pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy je k dispozici na webových stránkách BS Systems, popř. v provozovně společnosti. 
 
3. Zboží kupující vrátí úplné, s kompletní dokumentací a nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 
4. Prodávající je oprávněn v případě odstoupení od smlouvy kupujícím vyčíslit a jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny náklady, které prodávajícímu vznikly na vyčištění zboží, bylo-li zboží navráceno prodávajícímu špinavé. Prodávající je také oprávněn vyčíslit a jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny částku, o kterou byla hodnota zboží snížena v důsledku nakládání kupujícího s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 
5. Odstoupit od smlouvy nelze, je-li předmětem smlouvy koupě zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit v původním stavu.
 
6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu společnost BS Systems bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, přijaté peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. 
 
7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 
8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím

×

Splátková kalkulačka ESSOX